top of page

Verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Hier vindt u een overzicht van onze voorwaarden.

Artikel 1
De facturen dienen contant betaald te worden of via overschrijving. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum die op de factuur vermeld is, zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling door een interest van 12% per jaar verhoogd worden.
Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag bij wijze van schadevergoeding bovendien verhoogd worden met 10%, met een minimum van €25.


Artikel 2
Elke bestelling betekent aanvaarding van onze voorwaarden.


Artikel 3
Elke betwisting moet per aangetekend schrijven en binnen de 8 werkdagen na verzending van de factuur kenbaar worden gemaakt. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.


Artikel 4
De leveringstermijnen zijn voor de verkoper niet bindend. Zij nemen slechts een aanvang bij de definitieve boeking van de bestelling en worden, gesteund op goede uitvoeringsvoorwaarden, ten indicatieven titel versterkt. Elke vertraging wegens overmacht of fout van derden, geeft de verkoper het recht de leveringstermijnen op te schorten, en zelfs de bestelling te schrappen zonder vergoeding, noch intresten voor de verkoper. Wordt aanzien als overmacht: elke gebeurtenis, voorzienbaar en onvoorzienbaar, die onafhankelijk van de wil van de verkoper, de algemene of specifieke exploitatievoorwaarden van de koper wijzigt.


Artikel 5
De beschrijvingen, maten en prijzen, evenals de details van foto’s en tekeningen in de prijsopgaven en catalogen van de verkoper, zijn louter indicatief en nooit bindend.


Artikel 6
De goederen worden vervoerd vanuit de ateliers van de verkoper naar de koper, door de verkoper op zijn kosten (tenzij anders vermeld op het bestek). Het risico gaat bij de aankomst der goederen op het domicilie van de koper of op het vooraf bepaalde leveringsadres, over van de verkoper op de koper, en dit na de plaatsing van de goederen, indien uit te voeren door de verkoper.


Artikel 7
De koper verklaart de gekochte goederen bij de levering en de aanvaarding te hebben gezien en gecontroleerd en ze vrij van alle zichtbare gevolgen te hebben bevonden, de koper waarborgt de goederen 24 maand op onzichtbare gebreken, deze termijn loopt vanaf de levering en de overgang van het risico van de koper. De waarborg beperkt zich tot gratis herstelling of vervanging van de door de verkoper erkende gebrekkige goederen. (Art. 1641 -1649 BW  Art. 1649 ter – quinquies BW (§ 2-3!))

bottom of page